Affaldsindsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening