Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Sneum Å Natura 2000 område 79 plan 90

 

90 Sneum1

 

Området ligger i en smeltevandsdal mellem Esbjerg Bakkeø og Holsted Bakkeø. Habitatområdet dækker et areal på ca.514 ha hvor de centrale elementer er selve vandløbene med tilstødende eng- og moseområder. Sneum Å og Holsted Å er hovedårer i et vidt forgrenet vandsystem med forbindelse til Vadehavet. Sneum Å er reguleret og kanaliseret over store strækninger især på den øvre og nedre del. Holsted Å er reguleret over store strækninger, men har en varierende bredde med dybe sving og lave grusstryg. Holsted å er således markant anderledes end Sneum Å, hvilket kan skyldes at vandløbet afvander Holsted Bakkeø og løber fra øst til vest gennem moræneaflejringer. Kun den vestligste del af vandløbet domineres af blød vandrende sandbund ligesom Sneum Å.

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Natura 2000

 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 79

Naturtyper:

Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260) Kalkoverdrev (6210) Surt overdrev (6230)

Urtebræmme (6430) Hængesæk (7140) Kildevæld (7220) Rigkær (7230) Stilkege-krat (9190)

Arter:

Bæklampret (1096) Snæbel (1113) Flodlampret (1099) Odder (1355)

 

Fiskearter:

 

Bæklampret (1069)

lampret gydning web

 

Snæbel (1113)

Snabel19Hvidaa

 

Flodlampret (1099)

lamp2