Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF

Den 9. december 2013.


Medlemsreferat fra bestyrelsesmøde i SSF den 3. december 2013 i klubhuset på Randersvej.

 

Orientering omkring økonomi: 

 

Al leje er pt. betalt på nær Holme å.

Holger fremlægger økonomisk oversigt senest ved førstkommende bestyrelsesmøde i 2014.

Holger kontakter Esben for opgørelse af dagskortssalg, og orientere snarest derefter Tony herom.

 

Møde med Esbjerg Kommune:

 

Tony orienterede omkring Jedsted/Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune har udfærdiget et ”skrabet” projekt. Esbjerg Kommune bakkede op om alternativt projekt, hvis vi ville lade et sådant udarbejde, pris ca. kr. 20.000.- 25.000.-   

 

Møde i sammenslutning:

 

A: VÅS. v/Cliff. Kort gennemgang,

B: Kongeåen. v/Lars kort gennemgang af afholdt møde

C: Sneum å. Om opsyn på KSF (Kolding Sportsfisker Forening) strækket, skulle foretages af SSF`s opsynsfolk blev diskuteret. Afgørelse herom udsættes til næste bestyrelsesmøde, hvor Jens så ville have nået at tale med sine opsynsfolk.  Cliff holder møde midt i Januar 2014 med KSF

 

Planlægning af møde med Lodsejere i 2014:

 

Dialogen med lodsejerne i Kongeåen skal foretages f.s.v. angår Kongeå 1-2-3. Kongeå 3 skal forhandles. Nye beregninger skal være klar til næste bestyrelsesmøde. Tony indkalder Holger og Arne til møde i december 2013.

 

Priser for fiskekort 2014:

 

Cliff, forslag omkring medekort, undersøges nærmere.  Årskort og dagkort holdes i ro prismæssig i 2014.Bordet rundt: HH: man er kommet i gang med Junior-Kursus. Inden næste møde skal Jens og HH have set på fiskekort.dk

Cliff: Kim og Cliff skal have møde omkring vores hjemmeside for at få sat denne i gang. Cliff undersøger nærmere om ændring af reg. af fangster.

Tony: Holme å – SSF har opsagt lejemål med tak for denne gang, mulighed for at vende tilbage, på et senere tidspunkt. Beskæring af brinker gav ”STOR” diskussion.

Arne: Holger og Arne taler om årskort til sponsorer. 

Brian: Aktivitetsudvalg, orientering herom, rengøring m.v. Hvordan afregning fra foredragsholdere skal ske, vin eller kontanter. Holger sørger herfor. Skal fiskekonkurrencen også være der næste år? Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Holger: Kommer der referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden? December ref. Kommer på hjemmesiden inden jul.

 

Arne Harder Mikkelsen, referent.