Logo480WEBSSFLogo480WEBDSF
 

Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings

Generalforsamling

Torsdag den. 15 marts 2018.

Jeg vil hermed byde alle fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer Poul Slot, Knud Vedstesen, Flemming Christensen og Tony Siedentopp.

Som sædvanlig er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød og en øl efter generalforsamlingen.

Jeg skal lige spørge om vi kan gennemføre GF på grundlag af fremlagte Forretningsorden, eller er der nogen der ønsker den læst op ?

Ellers går vi i gang med GF !

Jeg ønsker os alle en god og saglig Generalforsamling - velkommen !

Bestyrelsen vil igen i år foreslå forsamlingen at vi vælger Thyge Kristensen til generalforsamlingens dirigent.

Er der andre forslag ??

Indledning:

Ud over min beretning vil René Hansen tage sig af en orientering fra Vandplejen.

Esben Bøgh vil komme med lidt tal og oplysninger fra Opsynsafdelingen.

Esben Bøgh vil fortælle lidt fra året med juniorerne

Det har alt i alt været et år med både positive og negative oplevelser eller opgaver om man vil i den forgangne sæson i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

Jeg vil i år berette om følgende overskrifter:

 • Info fra Forbundet og officielle instanser.
 • Kvoter og regler 2018
 • Premieren 2017.
 • Medlemsantal
 • Karantæne og eksklusion af medlemmer:
 • Fjernelse af spærringen ved Jedsted Mølle
 • Vand i Kongeåen
 • Fiskekonkurrencen 2017 og 2018.
 • Fluefisker weekend ved Kongeåen
 • Klubhuset, Hjemmeside/FB
 • Udvalgsberetninger
 • Eventuelt
 • Afslutning

 

 

 

 

 

 

 

FORBUNDET/DTU/FISKERIKONTROLLEN:

Ved forbundskongressen i marts 2018, blev det vedtaget at der ikke skulle være kontingentstigninger i den kommende kongresperiode. Det betyder så også at vi i SSF har valgt at lade priserne i ro. Det vil sige at SSF Junior-medlemskab (under 18 år) incl. Forbundskontingent nu koster kr. 200.-   Ungdoms-medlemskab (18-25 år) incl. Forbundskontingent koster kr. 825.-   Senior-medlemskab incl. Forbundskontingent koster kr. 1430.-   Familie-medlemskab (2 voksne og 2-3 børn på samme adresse) incl. Forbundskontingenter koster kr. 1925.-         Medemedlemskab: Er et SSF medlemskab som kun er til medefiskere, der må fiskes i Karlsgårde Sø, Holme Kanal og i Sneum Å fra Allerup Bro til slusen. Medlemskabet incl. Forbundskontingent koster kr. 700.-

Pilot projekt i Stor Å: Forbundet, Fiskerikontrollen, DTU Aqua og Stor Å Sammenslutningen laver i april måned et pilotprojekt, vedr. skader/dødelighed på genudsatte fisk. Allerede i starten af april måned vil en håndfuld biologer og udvalgte lystfiskere gå i gang med fiskeriet. Der vil blive brugt alle former for tilladte agn. Alle fisk vil blive genudsat, men først efter de har fået indskudt et mærke der kan følges fra flere steder i åen. Fiskene vil blive fulgt meget tæt de næste tre måneder og man vil finde ud af om de overlever eller om de går tabt, pga. fangst og genudsætning. Et meget spændende projekt som vi vil holde øje med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVOTER og REGLER:

Til stor glæde for alle der fisker med orm, kan jeg hermed meddele at vi pr. den 16 april 2018 har fået tilladelse til at fiske med modhageløse J-kroge. Fiskeri-direktoratet kunne i tirsdags meddele at den anbefaling som DTU Aqua havde afleveret til Fiskeridirektoratet om igen at måtte benytte J-kroge var blevet godkendt. Den endelige godkendelse kan dog først ligge klar til engang i maj, men Fiskerikontrollen har fået besked fra ministeriet at der ikke skal tjekkes for ulovlig brug af J-kroge indtil den endelige bekendtgørelse er underskrevet.

DTU og DCV (Dansk Center for Vildlaks) anbefaler max str. 2 ved brug af J-krog og max str. 8 ved brug at tre-krog. Altså ret små kroge og dette for at lave så små skader som muligt.

Danmarks Sportsfisker Forbund, DTU og DCV anbefaler i samme moment at der udvises et skånsomt fiskeri efter laks og havørreder. Det vil sige at fisk der skal genudsættes skal fightes så hurtig som muligt, blive i vandet under hele landingen og genudsætningen. Hvis der skal bruges net skal det være en knudeløst net og gerne i gummi. Der er ingen grund til der skal bruges tid på at måle, veje og tage billeder af fisk der alligevel skal genudsættes, om den er 73 eller 78 er fuldstændig underordnet.

Indberetning af fangede fisk: DTU og Fiskerikontrollen har indført at indberetning af fangede fisk skal gøres indenfor samme døgn som fisken er fanget. Jeg kan godt se en stor fordel i at gøre dette med fisk der skal hjemtages mens fisk der genudsættes burde være anderledes. Jeg har ikke set den endelige beslutning men det med registrering af hjemtaget laks er ganske vist.

Kvoter:

Sneum Å: 55 stk. under og 50 stk. over 75 cm.

Kongeåen: 25 stk. under og 25 stk. over 75 cm.

 

 

SSF mener: Dette sagde jeg også sidste år !

Hvis man har hjemtaget 4-6 havørreder i løbet af sæsonen, er det så ikke bedre at genudsætte de sidste?

Respekter hinanden og hinandens synspunkter og fiskemetoder. Man er ikke mere lystfisker fordi man fisker med en bestemt type agn!

Som ormefisker er det vigtigt ikke at lade fisken gumle for længe på ormen/krogen, det giver større risiko for dyb krogning. Med J-krogen kan modhugget falde med det samme fisken hugger.

Husk at hvis der skal et foto til af genudsatte fisk skal foregå i vandet!

Pas på ikke at gå for tæt ind foran en medfisker (vent 30-50 meter), hvis du går opstrøms med spin skal du vige for den medfisker der er på vej nedstrøms-fiskende og gerne i go tid (fx 30-50 meter). Dette selvfølgelig når det kan lade sig gøre, det er ikke nemt på ”Premiere-dagen” hvis man går tæt.

 

 

 

 

 

PREMIEREN 2017:

Endnu en dejlig Premiere ved vores vandløb med et nogenlunde godt resultat af fangede fisk. Ved ”Klynke-bo” Kongeåen havde vi igen sat hinanden stævne med masser af forventning og hygge ikke mindst da der blev serveret grillpølser og drikkevare til middag.

De første biler var allerede på plads længe inden dagslyset og der skulle ikke gå længe før de første fangster begyndte at bippe ind på min telefon. Den første der tikkede ind var Finn Dahlin der havde fanget en laks på 89 cm og 8 kg. Derefter kom Peter Siedentopp og Jimmy Kikkenborg også med flotte laks. Det blev ved det meste af dagen med flotte fangster. Ud over de før omtalte storfangere kom også: Henrik Klockmann, Børge Olsen, Hans Henrik Gadeberg, Ib Kristensen, Carl Christian Knigge, Kasper Rubin og Malthe Siedentopp med på lakselisten. Der blev fanget en enkelt havørred på premieredagen, det var Poul Voss med en fin fisk på 60 cm. 2,4 kg.

MEDLEMSTAL:

Jeg kan oplyse at medlemstallet 2017 sluttede på 535 (i 2016 sluttede vi på 551). Det vil sige at den lille fremgang på 10 medlemmer vi havde på fra 2015 (541) til 2016 (551) er væk og igen er medlemsantallet faldende, ikke i så stor grad som tidligere men dog faldende.

Hvis nogen i forsamlingen har nogle rigtig gode forslag, er vi meget interesseret i at høre fra jer. Det er jo trods alt vores forening alle sammen.

KARANTÆNE og EKSKLUSION:

2017 bød desværre på både karantæner og eksklusion. Karantæne blev givet til to medlemmer, en med en hjemtaget storlaks fanget efter kvoten var blevet opfisket og en med en hjemtaget lillelaks uden at den blev registreret, selvom vedkommende var blevet gjort opmærksom på at han skulle huske at få det gjort. Ham med den store laks var meget ked af det og glæder sig til igen at kunne indløse fiskekort i 2019. Ham med den ikke registrerede laks ønsker ikke være medlem igen.

Eksklusion af medlem (Per Carlsen) er givet til et medlem som optrådte illoyal over for foreningen og foreningens lodsejere. Per Carlsen har på en lokal-lodsejer FB side skrevet meget nedladende om vores lodsejere og deres meninger, gøren og laden ved deres hjemme-område. Det var faktisk sådan at lodsejerne i det berørte område var på nippet til at afbryde samarbejdet med SSF. Dette samt et andet ikke uvæsentlig grundlag har gjort at vi i SSF´s bestyrelse har set os nødsaget til at afbryde medlemskabet med Per Carlsen.

Jeg har fra sagens start forsøgt at indkalde Per Carlsen til et møde mellem ham, Esben Bøgh og jeg. Dette er blevet afvist fra Per side samt det også er blevet afvist at modtage et skrevet brev med en bekræftelse på eksklusionen.

Per Carlsen har derfor ikke modtaget en årsag på eksklusionen og jeg kan høre fra forskellige steder at han selv har en formodning på hvad årsagen er. Jeg kan kun sige at den formodning han har om eksklusionen ikke er tilfældet.

Det er også sådan at hvis et medlem ekskluderes kan vedkommende appellere ifølge § 7.

I §7 står følgende:

§ 7

Bestyrelsen er bemyndiget til at nægte optagelse og udelukke optagne medlemmer. Dog kan sådanne afgørelser appelleres til en ordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres ved en skriftlig afstemning. Bestyrelsens afgørelse kan kun omstødes når 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer har stemt herfor.

Per Carlsen har ikke valgt denne mulighed.                                                                                         Jeg beklager meget de ovenstående tilfælde og håber ikke at opleve det igen.

JEDSTED MØLLE: Fjernelse af spærringen ved Jedsted Mølle:

Efter mange mange år fik vi lystfiskere endelig vores ønske om fjernelse af spærringen ved Jedsted Mølle opfyldt, vandrefiskene kunne endelig trække uhindret op og ned i åen. De kommende år vil givet vis, til stor glæde for alle, vise at bestanden af laks og havørreder i Kongeåen vil stige væsentligt. Desværre er ikke alt fryd og gammen, jeg har med tro og love givet mit besyv med at vi i SSF ikke har haft noget økonomisk med sagen at gøre.

Vand i Kongeåen:

Borgerne nedstrøms Jedsted Mølle mente at det vand møllen tidligere havde holdt tilbage var årsag til at vandstanden ved Vilslev og i engene var blevet væsentlig forhøjet. Esbjerg Kommune har været meget i kontakt med lodsejerne i området fra Jedsted Mølle til Havet, lodsejerne mener det er Esbjerg Kommune der er ansvarlig for den forhøjede vandstand, mens Esbjerg Kommune mener at det er de usædvanlige vandmængder fra oven, sammen med en langvarig og hård vind fra vest, der er/var årsagen.

Esbjerg Kommune har gjort nogle tiltag i å-forløbet, blandt andet har man fra Kirkespangen til langt ud i engene fjernet rigtig meget bred-vegetation samt gravet åen ud til max niveau. Træerne/buskene er fjernet for at vandet ved forhøjet vandstand ikke bliver holdt tilbage.

Hvad der er rigtig og hvad der er forkert vil jeg ikke indlade mig på, det må være et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og lodsejerne. Vi har ingen rettigheder i den sag, vi er lejere af lodsejernes fiskeret og ikke mere.

Det sidste jeg har hørt er at ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen har meldt sig i debatten om oversvømmelserne i Kongeåen. Blandt andet kalder han det for en kortsigtet symptombehandling af fjerne sand fra Kongeåen, som lokale lodsejere ønsker, ligesom han mener, landmændene skal spørge sig selv, om det fortsat er realistisk at dyrke markerne i området.

Jeg kan vel heller ikke komme uden om siv og rør ved vores fiskevande, jeg har ikke gjort specielt meget denne vinter, jeg har ikke ville kontakte Ole Juul Pedersen fra EK, han har haft nok at se til i forhold til for meget vand i Kongeåen. Jeg kan dog oplyse at Lars Bek og jeg skal til møde med Kommunen den 22 marts og det skal bla. Omhandle nedskæring af siv og rør.

FISKEKONKURRENCEN 2017 og 2018:

Sidste weekend i august stod igen i fiskekonkurrencens tegn og endnu engang med stor succes. Heldigvis var de langfingrede ikke inviteret denne gang. Det er faktisk den konkurrence vi har haft i SSF med flest landede fisk, desværre er det ved at være længe siden en rigtig stor laks er blevet indvejet (dette være en opfordring til næste konkurrence)

Alt i alt blev der i løbet af weekenden fanget op i mod 60 fisk, vinderne skulle dele gavekort og præmier for ca. kr. 60.000.-

Alle Præmier blev sponsoreret af Esbjerg Fiskernes Indkøb. Tak for det og god samarbejde.

HUSK: Fiskekonkurrencen 2018 bliver afviklet 24-25-26 august (sidste weekend i august) og igen i år afholdes den på boldbanen i Vilslev.

FLUEFISKER WEEKEND:

I juni afholdt vi i samarbejde med Korsholm en weekend i fluefiskeriets tegn, alle var velkommen til at deltage og der var heldigvis ret go tilslutning til arrangementet.

Korsholm havde allieret sig med et par kasteguruer, de viste deres kunnen på både boldbane og ved åen.

Fisk blev der ikke rigtig fanget noget af på flue, men Lasse Gadeberg kunne lande en superflot laks på 109 cm. Fanget på orm. Fisken blev genudsat.

Rene Hansen, Ole Tambour og Korsholm er stadig i gang med en gentagelse af arrangementet i 2018. Jeg ved på nuværende tidspunkt ikke hvornår det løber af stablen.

KLUBHUS og Hjemmeside/FB:

Klubhuset: Bestyrelsen i SSF har søgt SE Vækstpulje om penge til ombygning af køkken, toiletter, gange og 1 sal. Vi har fået tilsagn om et tilskud på kr. 150.000.- vi skal derfor selv finde resten kr. 300.000.- - kr. 400.000.- for at have alle pengene til ombygningen.

Som der ser ud i øjeblikket kan vi ikke finde de sidste penge. Vi har lavet en ændring i ombygningsplanen som gør projektet noget billigere, vi håber på at SE Vækstpulje stadig er villige til at sponsorere de kr. 150.000.-

Når vi i bestyrelsen har gennemgået planerne igen, vil jeg tage kontakt til SE for at forelægge idéen.

Som jeg sagde sidste år skal der lyde en stor ros til SSF´s medlemmer for flittigt at bruge hjemmesiden www.sydvestjydsk.dk, ikke mindst når der skal indrapporteres fangede fisk og igen i 2017 blev der uploadet rigtig mange billeder af fangede fisk.

I opfordres igen i år til at bruge hjemmesiden og del gerne billeder af fisk og andre oplevelser fra åen med os andre. Indsend billeder og tekst på mail til Kim på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller klik på ”skriv til webmaster” i bunden af hjemmesidens forside eller klik på ”fangster” – ”Giv os dit billede”

NB. Hold øje med Fangsttælleren på hjemmesidens forside, den fortæller hvor mange fisk der er fanget og ikke mindst om en eller flere laksekvoter er lukket.

Brug også gerne foreningens Face Book side ”Sydvestjydsk Sportsfiskerforening”

UDVALGSBERETNINGER:

René Hansen tage sig af en orientering fra Vandplejen.

Esben Bøgh vil fortælle lidt fra året med juniorerne.

Esben Bøgh vil fortælle lidt fra opsyn.

EVENTUELT:

Der afholdes fluekaste-træning ved ”Klynke-Bo” den 24 og 31 marts og 7 april, fra 10.00 – 14.00

Lørdag den 7 april stiller Esbjerg Fiskerne og Z-Spey stænger, hjul, liner og mandskab til rådighed for afprøvelse. (Måske Esben kan sige noget om ændringer hvis vejr og vind bliver for voldsomt).

OutDoorExperten i Borgergade holder ”Fantastic Fishing Friday” fredag den 23 marts fra 10.00 – 18.00 (Vil Ole Sand sige noget).

AFSLUTNING:

Lad mig afslutte disse beretninger med at rette en stor tak til alle, der har medvirket til foreningens virke i det forløbne år.

Tak til embedsmændene i kommunen for et godt samarbejde.

Tak til Danmarks Sportsfiskerforbund for et godt samarbejde samt god rådgivning.

Tak til DTU Aqua og til Fiskerikontrollen.

Tak til vores mange sponsorerer, som støtter os økonomisk, ikke mindst en meget stor tak til Esbjerg Fiskernes Indkøb på Havdigevej, som ikke bare støtter os økonomisk men også er en af vores informationskontorer. Også en stor tak til OutdoorExperten for samarbejdet og informationsarbejdet. Som informationskontor kan det ikke undgå at der også skal bruges arbejdstid på at vejlede foreningens medlemmer eller gæster.

Tak til borgerforeningen i Vilslev/Jedsted for lån af boldmark, vand, strøm og ikke mindst klargøring til vores Fiskekonkurrence.

Tak til bestyrelserne i vores 5 bredejerforeninger for et godt samarbejde.

Tak til alle vores andre samarbejdspartnere.

En særlig stor tak til alle foreningens interne embedsfolk. Omkring 40 medlemmer, der gør et stort og vigtigt arbejde i foreningens dagligdag. Tak for jeres store arbejde i og for foreningen.

Sidst, men ikke mindst en tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for et godt stykke arbejde i 2017.

Til allersidst en tak til forsamlingen, fordi I mødte op her i aften.

Der er smørrebrød øl eller vand inde ved siden af.

Velbekomme.