Referat af generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening 20 august 2020

Formanden bød velkommen til de 22 fremmødte, generalforsamlingen var i første omgang programsat til 19 marts 2020, men blev som bekendt udskudt på ubestemt tid på grund af Covid-19.

Først blev Thyge Kristensen valgt som dirigent, og hans første opgave blev at tjekke at forretningsorden blev overholdt og at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen.

Så tog formanden over igen, og gik i gang med beretningerne.

I beretningen fortalte formanden om de begivenheder der var med til at præge sæsonen 2019 i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, blandt andet at vi i foråret havde en affaldsindsamling med stor deltagelse af medlemmerne.
Der blev berettet om vores fiskekonkurrence som løb af stablen i august måned i lighed med foregående år. Vi havde en meget hyggelig weekend med masser af fisk og godt humør.
Der var en enkelt krebsefisker der havde fået tilladelse til at sætte tejner ud i Sneum å, men efter sæsonen kunne han berette om en meget lille fangst i det fiskevand vi har fiskeretten til.
To af vores medlemmer havde flere arrangementer i løbet af 2019, blandt andet en aften hvor der kunne smages rom i klubhuset.

Formanden takkede alle vores samarbejdspartnere for et godt samarbejde gennem hele sæsonen.
Han rettede samtidig en stor tak til friluftsrådet og til Lida & Oskar Nielsen fonden for deres bidrag på henholdsvis 50.000, – kr. og 20.000, – kr. til at købe nyt rygbåret elfiskeudstyr og ny jolle, trailer og påhængsmotor til elfiskeriet.

Herefter blev det Vandplejens tur til at berette om de projekter de havde haft i løbet af året med udlægning af gydegrus og skjulesten i vores vandløb. De ser samtidig frem til at vi i efteråret 2020 skal lave bestandsanalyse i Sneum å og i 2021 skal vi lave det i Kongeåen.

Opsynsafdelingen kunne berette om at det havde været et godt år, langt den overvejende del af alle kontrollerede lystfiskere havde sagerne i orden.

Vores junior afdeling har det ikke så godt, der mangler unge mennesker med interesse for at komme ud i naturen og prøve kræfter med lystfiskeriet, så fra juniorernes formand skal der lyde en opsang om at huske at tage de unge mennesker med ud til åen, vi har hårdt brug for at de kommende generationer kan tage ved lære af de ældre generationer.

Vores nye kasserer tog over med regnskabet, som desværre viste et lille underskud, mest på grund af svigtende dagkortsalg. Vi er optimistiske i forhold til regnskabet 2020, da vi allerede indtil nu er steget i antallet af medlemmer.

Så blev det tid til at vælge bestyrelsesmedlemmer, her var der 4 på valg, Jens Lygum, René Hansen, Jesper Petersen og Kim Kragh. Alle havde nikket ja til genvalg og da der ikke var nogen modkandidater, blev det enstemmigt vedtaget.

Der skulle vælges 2 suppleanter, Ole Sand havde ikke lyst til at genopstille og Stig Mortensen var trådt ind i bestyrelsen som kasserer i stedet for Holger Wulff.
Holger Wulff  og Richard Yde meldte sig som suppleanter og begge blev valgt.

Da Henning Jensen havde valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem i støtteforeningen, skulle der også vælges et nyt medlem her, det blev Steen Madsen der blev valgt enstemmigt.
Da Steen Madsen nu sidder i bestyrelsen for støtteforeningen, kan han ikke længere være revisor i foreningen, så der skulle vælges en ny hertil, det blev Poul Slot der meldte sig og blev valgt. Som suppleant for revisoren blev Mathias Skovgård genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag der skulle behandles af generalforsamlingen.

Formanden takkede for god ro og orden og ønskede en god sæson til alle.