Bestyrelsens ændringsforslag

Bestyrelsen foreslår paragraf § 6 i Støtteforeningens vedtægter ændret fra følgende:

§ 6.

Udlodning af midler fra Støtteforeningen sker ved bestyrelsen i støtteforeningens

beslutning herom og kan kun ydes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Ansøgning om udlodning af midler fra Støtteforeningen, skal ske ved skriftlig indstilling

fra SSF.

Udlodning fra Støtteforeningen, kan max. udgøre tkr. 50, alene ved Støtteforeningens

Bestyrelses godkendelse. Beløb større end dette, skal godkendes ved SSF`s

førstkommende generalforsamling efter ansøgningen.

Bestyrelsen i Støtteforeningen kan ikke optage lån i Støtteforeningens navn uden SSF`s

generalforsamlings godkendelse.

Ændres til følgende:

Udlodning af midler fra Støtteforeningen sker ved bestyrelsen i Støtteforeningens beslutning herom og kan kun ydes i overensstemmelse med formålsparagraffen, (§2).

Anmodning om udlodning af midler fra Støtteforeningen, skal ske ved skriftlig anmodning fra SSF, og skal være Støtteforeningens bestyrelse i hænde senest 1. november i året før brug af en evt. bevilling således, at brugeren SSF, kan disponere over det ansøgte/bevilgede beløb allerede fra primo januar i efterfølgende år, (brugsåret).

Udlodning fra Støtteforeningen, kan max. udgøre tkr. 100, alene ved Støtteforeningens bestyrelses godkendelse.

En undtagelse af ovennævnte max. bevilling, og dermed større end tkr. 100, kandennekun komme på tale, i yderst særlige forhold, og skal enstemmigt vedtages både af SSF`s bestyrelse og Støtteforeningens bestyrelse.

Opnås der ikke enstemmighed ved en sådan ansøgning, skal ansøgningen fremlægges ved førstkommende generalforsamling i SSF.

Det i § 7 nævnte, om bestyrelsens beslutsomhed, se punkt 4, 5,6 og 7, kan derfor ikke bruges i her nævnte § 6 punkt 4.

Undtagelser der kan komme på tale, kan eksempelvis være: udskiftning af SSF`s køretøj, større reparation af ejendommen Randersvej 47, 6700 Esbjerg, eller lignende. Dog skal der i sådanne tilfælde altid først søges midler hertil fra fonde og lignende.

Ikke udnyttet bevilling af beløb, kan ikke overføres til næste kalenderår, hvilket betyder, at der skal søges hvert år.

(Se i øvrigt § 10 vedr. ændring af Støtteforeningens vedtægter.)

Paragraf § 12 i SSF’s vedtægter foreslår bestyrelsen ændret ved en tilføjelse til første afsnit:

§ 12

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 20. februar. Generalforsamlingen indvarsles senest den 10. februar ved meddelelse på foreningens hjemmeside. 

Bestyrelsen skal dog være berettiget til at ændre tidspunktet for hhv.

  1. Afholdelse af generalforsamlingen,
  2. samt frist for dato af indsendelse af forslag,
  3. samt indvarsling af generalforsamlingen,

grundet udefrakommende hændelser, såsom Corona m.v.

Kun medlemsforslag, der er indleveret rettidigt, og forslag fra bestyrelsen, der er optaget på dagsordenen, kan sættes under afstemning. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, blot den er lovlig indvarslet.

Paragraf § 13 foreslår bestyrelsen ændret fra følgende:

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen. Kassereren fører regnskabet nøjagtigt med angivelse af samtlige indtægter og udgifter. Kassereren er pligtig til, på forlangende af bestyrelsen eller revisorerne, til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet. Kun kassereren og de af bestyrelsen bemyndigede kan hæve på foreningens konti.

Uden godkendelse fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling eller af en ekstra ordinær generalforsamling kan der max. hæves kr. 250.000 pr. regnskabsår fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings Støtteforening. Det vil sige, at hvis Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings bestyrelse ønsker økonomisk støtte på mere end 250.000 kr pr regnskabsår fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings Støtteforening, så skal det godkendes af Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling eller af en ekstra ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår følgende tekst:

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen. Kassereren fører regnskabet nøjagtigt med angivelse af samtlige indtægter og udgifter.

Kassereren er pligtig til, på forlangende af bestyrelsen eller revisorerne, til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet. Kun kassereren og de af bestyrelsen bemyndigede kan hæve på foreningens konti.

Bestyrelsen i SSF kan alene ansøge om bevilling fra SSF´s Støtteforening på max. tkr. 100.

Ved ansøgning større end tkr. 100, vil dette skulle medføre simpelt flertal vedtagelse/bevilling fra både SSF´s bestyrelse og SSF´s Støtteforening bestyrelse.

(Se i øvrigt SSF´s Støtteforenings vedtægter §6)

HERUNDER FJERNES:

Uden godkendelse fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling eller af en ekstra ordinær generalforsamling kan der max. hæves kr. 250.000 pr. regnskabsår fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings Støtteforening.

Det vil sige, at hvis Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings bestyrelse ønsker økonomisk støtte på mere end 250.000 kr. pr regnskabsår fra Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings Støtteforening, så skal det godkendes af Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling eller af en ekstra ordinær generalforsamling.