Formands beretning 2021

Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings

Generalforsamling

Torsdag den. 9 september 2021.

Jeg vil hermed byde alle fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer Poul Slot, Knud Vedstesen, Tony Siedentopp og Verner Lauridsen.

Vi serverer heller ikke i år smørerbrød som afslutning men der er kaffe og øl/vand som i kan hente i lokalet ved siden af.

Jeg skal lige spørge om vi kan gennemføre GF på grundlag af fremlagte Forretningsorden, eller er der nogen der ønsker den læst op ?

Ellers går vi i gang !

Jeg ønsker os alle en god og saglig Generalforsamling – velkommen !

Bestyrelsen vil igen i år foreslå forsamlingen at vi vælger Thyge Kristensen til generalforsamlingens dirigent.

Er der andre forslag  ?? 

Indledning:

Ud over min beretning vil Lars Hammer-Bek tage sig af en orientering fra Vandplejen.

Esben Bøgh vil komme med lidt tal og oplysninger fra Opsynsafdelingen og lidt fra juniorafdelingen.

Jeg vil i år berette om følgende overskrifter:

  • Fiskeriet 2020/21.

Trods Corona og manglende forsamling på Klynke-Bo P-pladsen, havde vi en fin Premieredag, den blev super go med seks hjemtaget laks fra både Sneum Å og Kongeåen

Laks   Endrup til Ålbæk                  Lars                 107                 12.34              Spinner

Laks   K3 – Foldingbro til Villebøl  Viktor Sørensen                    103                 8.3           Flue

Sæsonen som helhed blev også godkendt med masser af flotte havørreder og laks fra begge vandløb, det er nu ved at være så længe siden at jeg næsten ikke kan huske enkelte episoder og oplevelser.

I 2020 lavede vi bestandsanalyse af to omgange i Sneum Å. Alle laks skulle pitmærkes og genudsættes mens havørred og snæbel skulle tælles.

Der blev mærket 212 laks med den største på 127 cm.

Der blev talt 398 havørreder, rigtig mange på den rigtige side af 5-6 kg. og med den største (en hun) på 98 cm. og anslået vægt på 12 kg. Sidst men ikke mindst fangede vi en snæbel på hele 61 cm. et rigtig pragteksemplar som kun ventede på sin mage.

For at kunne udregne laksebestanden i Sneum/Holsted Å bliver samme strækning El-fisket igen i uge 48 (samme ugedage).

Resultatet af sidste El-befiskning husker jeg ikke 

Det ser godt ud i forhold til fisk og vandløbspleje i vores vandløb.

  • Info fra Forbundet og officielle instanser.

Kongressen blev udsat fra marts til september og blev kun afholdt over én dag, jeg kunne desværre ikke deltage da jeg havde booket en tur til Mørrum´s åen. Lars Hammer-Bek deltog i stedet.

På kongressen blev Danmarks Sportsfisker Forbund´s nye formand Torben Kaas  præsenteret.

Torben er en yderst kvalificeret formand, han er super aktiv for at få alle relevante instanser i tale og for at promovere os lystfiskere. 

  • Kvoter og regler 2020.

Sneum Å: 65 stk. under og 60 stk. over 75 cm.

Kongeåen: 25 stk. under og 25 stk. over 75 cm.

Ingen nye regler til sæsonen 2020.

  • Skånsomt fiskeri og medlemstal.

Det positive først: Vi har de sidste par år fået rigtig mange nye lystfiskere og dermed også nye medlemmer og MEGA fedt for det. Det giver lidt mere luft i økonomien til at kunne gøre ting vi har holdt lidt tilbage de sidste år hvor det meste er gået til lodsejerne. Pr. 9 september 2021 er vi 646 medlemmer.

Bestyrelsen i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening (SSF) vil igen opfordre alle der fisker i SSF´s vande til at lave Catch & Release på havørreder under 50 cm. samt på alle havørreder fanget efter 1 oktober. Ud over det vil bestyrelsen også opfordre til at alle udskifter tre-kroge med enkeltkroge når der fiskes med spin, blink, wobler og flue. Ormefiskeri bør også minimeres så meget som muligt, her opfordres ormefiskerne så vidt muligt at omlægge sit fiskeri til en anden type fiskeri.

Nedenstående blev bragt i oplægget i sensommeren 2019:

Denne opfordring er gældende for resten af 2019. For at beskytte fiskene kan det fra 2020 være muligt, at SSF laver det til en regel og evt. i en 4-5-årig periode. Der vil blive taget stilling til dette efter sæsonafslutningen, hvor vi kan se, hvordan medlemmerne har taget den til sig.

Sådan udformede vi teksten i august 2019 og resultatet blev med tydelighed at mange fulgte opfordringen, flere fisk blev genudsat og dermed blev der flere fisk der kunne gå på leg.

Det viser sig desværre at ikke alle helt husker denne opfordring om skånsomt fiskeri, der bliver stadig fanget mange laks og havørreder på orm af de samme folk, selvom de personlige og forenings kvoter er opfisket, der bliver endda fanget flere fisk af samme personer på samme fisketur.

Lad mig sige det lige ud af posen – Der bliver holdt øje med os, DTU Aqua og Fiskerikontrollen tjekker os om hvordan vi forholder os til det skånsomme fiskeri i foreningerne. Hvis vi i SSF skal gøre os forhåbning om større kvoter i fremtiden er vi nødt til at tænke os rigtig meget om. Jeg mener også det er bedre at flere kan få lov til at hjemtage en laks i fremtiden og få følelsen og glæden ved at kunne fremvise og gå hjem med fisk på tasken.

FOTO af fisk!!!!  Husk nu for pokker kun at tage billeder af fisk der er i vandet eller et meget kort løft op når en anden kan tage billedet. Det er utilgiveligt at se fisk der skal genudsættes ligger eller holdes langt fra vandet. Der er ingen grund til at tage et billede hvis ikke det er skånsomt!

Genudsætning – Der er ingen grund til at bruge tid på at måle længde af fisk som skal genudsættes, lav et ca. mål og +/% 5 cm. er meget fint, vi skal ikke bruge længden til noget og slet ikke fisken hvis den ikke svømmer igen.

Sørg altid for at fisken er klar til at blive sat fri igen, dette gøres ved at holde fisken i vandet til den selv begynder at svømme.

  • Samarbejdet med bredejerforeningerne.

Vi har stadig et super godt samarbejde med alle vores lodsejerforeninger, der er ikke nogen der har planer om at sælge jord eller tilbyde andre fiskeretten.

  • Klubhuset, Hjemmeside/FB.

Kim har stadig styr på hjemmesiden og Richard er blevet hovedansvarlig på FB.

Vi mangler meget en der kunne have lyst til at tage sig af det udvendige ved klubhuset, vi kan tilbyde en hæk der skal klippes én gang årligt, lidt belægninger der skal fjernes ukrudt i og ved, et enkelt lille bed med roser der enten skal luges og beskæres eller fjernes og sås græs, måske skal græsset også klippes det kan dog aftales med Bernt Jensen som er vores P-pladsklipper.

Du vil blive ansat på samme vilkår som de andre embedsmænd i foreningen.

  • Fiskekonkurrence og arrangementer.

Desværre har fiskekonkurrencen været aflyst de sidste to år pga. Corona, det kan være de næste par også giver problemer med afholdelse. IHN virus i Sneum Å besværlig gør afholdelse i både Sneum Å og Kongeåen samme tid. Hvad vi gør eller hvordan vi gør snakker vi om i bestyrelsen. En mulighed er at afholde fiskekonkurrencen i kun et af vandløbene og senere afholde fx. En flue/hygge weekend ved den anden å.

  • Udvalgsberetninger.

Lars Hammer-Bek med vandplejen og Esben med opsyn og junior.

  • Afslutning.

Lad mig afslutte disse beretninger med at rette en stor tak til alle, der har medvirket til foreningens virke i det forløbne år.

Tak til embedsmændene i kommunen for et godt samarbejde.

Tak til Danmarks Sportsfiskerforbund for et godt samarbejde samt god rådgivning.

Tak til DTU Aqua og til Fiskerikontrollen.

Tak til vores mange sponsorerer, som støtter os økonomisk, ikke mindst en meget stor tak til OutdoorExperten som ikke bare støtter os økonomisk men også er vores informationskontor. Som informationskontor kan det ikke undgå at der også skal bruges arbejdstid på at vejlede foreningens medlemmer eller gæster.

Tak til bestyrelserne i vores 5 bredejerforeninger for et godt samarbejde.

Tak til alle vores andre samarbejdspartnere.

En særlig stor tak til alle foreningens interne embedsfolk og dem der ellers hjælper til. Omkring 40 medlemmer, der gør et stort og vigtigt arbejde i foreningens dagligdag. Tak for jeres store arbejde i og for foreningen.

Sidst, men ikke mindst en tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for et godt stykke arbejde i 2018. 

Til allersidst en tak til forsamlingen, fordi I mødte op her i aften.

Jens Lygum
Formand