Fiskeregler

Sydvestjydsk Sportsfiskerforening (SSF)

Fiskeregler skal overholdes:

1. Fiskesæsonen er fra og med 16. april til og med 31. oktober.

2. Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af NaturErhvervsstyrelsen.

3. Når kvoten er opbrugt, skal alle fangede laks genudsættes. (catch and release)

4. Der må hjemtages 1 laks pr. person pr. år pr. vandløb, men kun så længe kvoten er åben.

5. Fiskeri kun med 1 krog på linen og kun modhageløse kroge er tilladt. Både enkelt, dobbelt og trekroge er tilladt. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

6. Fiskeri med orm eller agn med duftstoffer er tilladt, men der skal anvendes krog uden modhager.
Rogn og rejer må ikke anvendes som agn.

7. Der er indført forbud imod ormefiskeri i oktober måned i Sydvestjydsk Sportsfisker forenings fiskevand.

8. Bækørreder og Stallinger er totalfredet og skal genudsættes.


Anbefalinger fra DTU:

1. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.

2. Medbring krogløsertang, krogfjerner, og saks.

3. Løft på intet tidspunkt fisk som skal genudsættes ud af vandet.

4. Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid.

5. Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes.

Anbefalinger:

1. Håndter fisk som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.

2. Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.

3. Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde/art.

4. Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm., eller finere.


Mindstemål:

Havørred: 40 cm.

Laks: 40 cm. (se også under reglement for laksefiskeri).

Gedde: 60 cm.


Lakseregler for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

 1. I perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober, må der hjemtages laks – forudsat, at der ikke er meldt stop for laksefiskeriet.
 2. Der meldes stop til medlemmerne via hjemmesiden når kvoten er opfisket. (se punktet kvote)
 3. Hvem har tilladelse til hjemtagelse af laks i Kongeåen?
  Kun lystfiskere som er medlem eller har købt dag/døgnkort i en forening under Kongeåens Sammenslutning, eller lodsejere der er medlem af Kongeåens Sammenslutning. Lodsejere som har lejet fiskeretten ud til en forening i Kongeåens Sammenslutning, er automatisk en del af sammenslutningen.
 4. Hvem har tilladelse til hjemtagelse af laks i Sneum Å?
  Kun lystfiskere som er medlem eller har købt dag/døgnkort i en forening under Sneum Å Sammenslutningen, eller lodsejere der er medlem af Sneum Å Sammenslutningen. Lodsejere som har lejet fiskeretten ud til en forening i Sneum Å Sammenslutningen, er automatisk en del af sammenslutningen.
 5. Som medlem af SSF har du ret til at hjemtage 1 laks i Kongeåen, 1 laks i Sneum/Holsted å samt 1 laks på Y-stykket i Varde å. Ved køb af døgn-/ugekort, skal det bemærkes at dette ikke giver ret til, hjemtagelse af laks på Y-stykket i Varde å. Hertil skal der købes særskilt fiskekort. Alle unge til og med det år de fylder 14 og ægtefælle/samboende kan fiske gratis i foreningens vande, med enhver person med gyldig fiskekort til SSF´s fiskevande, så længe de færdes indenfor 100 meter af personen med gyldig fiskekort.
  Alle unge til og med det år de fylder 14, der fisker med person med gyldig fiskekort, skal ved fangst af laks og havørred (hjemtagne eller genudsatte), lave indberetning i eget navn, på www.sydvestjydsk.dk
  Ingen ægtefælle/samboende der fisker med person med gyldig fiskekort må hjemtage laks i Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings fiskevande, genudsatte laks og hjemtagne/genudsatte havørreder skal indberettes i eget navn. 
 6. Har man købt døgn- eller ugekort, giver det ret til at hjemtage 2 laks. Én fra Kongeåen og én laks fra Sneum/Holsted å. Uanset, hvor mange døgn- eller ugekort den enkelte lystfisker måtte have købt i årets løb, må denne kun hjemtage 2 laks.
 7. Som lodsejer har man ret til at hjemtage 1 laks fra det vandsystem hvori man er lodsejer.
 8. Man kan ikke ved en kombination af flere medlemskaber, køb af døgn- eller ugekort ”købe” rettighed til hjemtagelse af mere end i alt 1 laks fra Sneum Å vandsystem, 1 laks fra Kongeåens vandsystem og 1 laks fra Varde Å vandsystem.
 9. Den, der har kroget, fanget og hjemtaget en laks, har en personlig forpligtelse til at indberette fangsten. Fangst af laks kan således ikke overdrages til anden person.
 10. Når man har hjemtaget 1 laks, fra et vandsystem (Sneum Å vandsystem, Kongeåen Vandsystem og Varde å vandsystem), skal evt. fangst af yderligere laks i samme vandsystem altid straks genudsættes, helst uden at laksen tages op af vandet. Kravet om genudsætning er, uanset laksens tilstand, ufravigeligt!
 11. Fangst af laks, hjemtaget eller genudsat skal indberettes senest kl. 24.00 samme dag som fisken er landet, på www.sydvestjydsk.dk, eller i nødstilfælde ringe til Esben Bøgh, 24943849. For fisk fanget i Varde å, skal de registreres på www.varde-sportsfiskerforening.dk
 12. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan medføre karantæne i 2 år i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening og Vejen og Omegns Sportsfiskerforening fra fangsttidspunktet, og ved gentagen overtrædelse vil dette medføre karantæne på ubestemt tid.

Til yderligere orientering:

Det er vigtigt for fremtidens kvoter på laks, at SSF får indberettet alle fangster af laks – både hjemtagne og genudsatte.

SSF henstiller også kraftigt til at skåne laksen mest muligt ved genudsætninger. Det er skadeligt for laksen at blive fightet længe og derefter blive taget op af vandet for afkrogning. Alle laks, der skal genudsættes, skal ikke måles, vejes. Skal fisken fotograferes, skal det ske mens fisken er i vandet.


Dispensationen ved Karlsgårde Sø.

Karlsgårde Sø er en del af Varde Å systemet, men efter en dispensation fra Fiskerinspektoratet, er der her nu givet en tilladelse til et vinterfiskeri efter gedder, aborrer, karper samt andre fredfisk. Se regler for fiskeri i Karlsgårde Sø på denne side.