Vedtægter for SSF Støtteforening

Vedtægter for Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings Støtte Forening


§ 1.

Støtteforeningens navn er ”Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings Støtteforening”


§ 2.

Støtteforeningens formål er at yde økonomisk støtte til Sydvestjydsk Sportsfisker Forening.

Støtten skal altid gives på den måde, at den fremmer formålet med Sydvestjydsk Sportsfisker Forening mest muligt.


§ 3.

Støtteforeningens formue er stiftet ved gaver fra Sydvestjydsk Sportsfisker Forening.

Formuen kan kun øges ved tilskud fra Sydvestjydsk Sportsfisker Forening og udefra kommende donationer – bortset fra indtægter og afkast af Støtteforeningens formue.


§ 4.

Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på fire personer bestående af den til enhver tid siddende formand for bestyrelsen af Sydvestjydsk Sportsfisker Forening, den til enhver tid siddende kasserer i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening samt to på Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Disse to medlemmer må ikke være medlem af Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings bestyrelse.

Bestyrelsen i støtteforeningen kan ikke gøres erstatningspligtig ved fald i Støtteforeningens formue grundet udefra stående omstændigheder, samt forkerte dispositioner, der dog er foretaget efter bedste overbevisning.


§ 5.

Støtteforeningens formue skal anbringes bedst muligt efter bestyrelsen i støtteforeningens skøn og kan anbringes i såvel fast ejendom som værdipapirer som indskud i et pengeinstitut. Bestyrelsen må gerne søge ekspert hjælp fra ikke medlemmer af SSF f.eks. ved evt. investering i værdipapirer.


§ 6.

Udlodning af midler fra Støtteforeningen sker ved bestyrelsen i Støtteforeningens beslutning herom og kan kun ydes i overensstemmelse med formålsparagraffen, (§2).

Anmodning om udlodning af midler fra Støtteforeningen, skal ske ved skriftlig anmodning fra SSF, og skal være Støtteforeningens bestyrelse i hænde senest 1. november i året før brug af en evt. bevilling således, at brugeren SSF, kan disponere over det ansøgte/bevilgede beløb allerede fra primo januar i efterfølgende år, (brugsåret).

Udlodning fra Støtteforeningen, kan max. udgøre tkr. 100, alene ved Støtteforeningens bestyrelses godkendelse.

En undtagelse af ovennævnte max. bevilling, og dermed større end tkr. 100, kan denne kun komme på tale, i yderst særlige forhold, og skal vedtages med simpelt flertal i både SSF`s bestyrelse og SSF´s Støtteforenings bestyrelse.

Opnås der ikke simpelt flertal ved en sådan ansøgning, skal ansøgningen fremlægges ved førstkommende generalforsamling i SSF.

Undtagelser der kan komme på tale, kan eksempelvis være: udskiftning af SSF`s køretøj, større reparation af ejendommen Randersvej 47, 6700 Esbjerg, eller lignende. Dog skal der i sådanne tilfælde altid først søges midler hertil fra fonde og lignende.

Ikke udnyttet bevilling af beløb, kan ikke overføres til næste kalenderår, hvilket betyder, at der skal søges hvert år.

Bestyrelsen i støtteforeningen kan ikke optage lån i støtteforeningens navn uden SSF´s generalforsamlings godkendelse.

(Se i øvrigt § 10 vedr. ændring af Støtteforeningens vedtægter.)


§ 7.

Bestyrelsen vælger selv en formand, en næstformand og en kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

På bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 8.

Støtteforeningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.


§ 9.

Støtteforeningens regnskabsår følger regnskabsåret i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening.


§ 10.

Beslutning om ændringer af Støtteforeningens vedtægter eller Støtteforeningens ophør kræver godkendelse på en generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfisker Forening og skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af SSF`s generalforsamling.


§ 11.

I tilfælde af Støtteforeningens ophør tilfalder Støtteforeningens midler ubeskåret Sydvestjydsk Sportsfisker Forening til anvendelse i overensstemmelse med formålsparagraffen eller hvis Sydvestjydsk Sportsfisker Forening er opløst, til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Således vedtaget på Sydvestjydsk Sportsfisker Forenings generalforsamling

Torsdag den 16 marts 2023.