Laksefredning

Uddrag af Bekendtgørelse om fiskeri i Vadehavet og vandløbene/Vadehavsbekendtgørelsen

Fredning af laks og ørred

§ 4. I vandsystemerne Varde Å, Sneum Å, Konge Å, Ribe Å, Brede Å og Vidå er laks fredet hele året.

Stk. 2. Fangede laks skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 5. Uanset § 4 kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning og efter rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, meddele tilladelse til et begrænset fiskeri og landing (hjemtagning) af laks i overensstemmelse med lovens § 30, stk. 2, 2. pkt. En tilladelse kan meddeles til fiskeri og landing af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, stk. 1, nr. 1-7, litra a, nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter laksekvoten, jf. stk. 1, og særlige vilkår for en tilladelse efter stk. 1 på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, samt under hensyn til forvaltning af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 10 d.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal hvert år indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest den 15. januar.

Hele bekendtgørelsen kan findes her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160645