Vedtægter

§  l

Foreningens navn er, ”Sydvestjydsk Sportsfiskerforening”. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.    

§ 2          

Det er foreningens formål at øge medlemmernes kendskab til sportsfiskeri med udgangspunkt i foreningens fællesskab og sociale liv. Det er ligeledes formålet at skabe gode muligheder for

sportsfiskeri og varetage medlemmernes interesse for sportsfiskeri, ophjælpe fiskebestanden i foreningens vande og bevare adgangen til fiskeri i disse samt udbrede kendskabet til sportsfiskeri gennem undervisning for alle aldersgrupper i vandløbspleje og vandløbenes biologi.

Bestyrelsen er bemyndiget til at erhverve nyt og opsige eksisterende fiskevand, når dette er nødvendigt for at sikre klubbens eksistens og/eller er foreneligt med medlemmernes interesser.

§ 3

Enhver person kan blive medlem.

Alle unge kan til og med det år, de fylder 14 år fiske gratis i foreningens vande, når de færdes sammen med enhver over 18 år med en gyldig fiskehjemmel indenfor 100 meters afstand fra denne person. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, et bestyrelsesmedlem eller på foreningens hjemmeside. Medlemmer under 18 år betragtes som juniorer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsens beslutning. Medlemmer mellem 18 og 25 år betragtes som ungdomsmedlemmer og de betaler reduceret kontingent efter bestyrelsen beslutning.
Medlemmer der er fyldt 26 år og som er studerende, kan mod forevisning af gyldigt studiekort få medlemskab til samme pris som ungdomsmedlemmer.

§ 4

Ret til fiskeri i foreningens fiskevand har medlemmer samt de, der har gyldigt løst fiskekort. Enhver fiskende skal medføre sit fiskekort og dette giver ret og pligt til at kontrollere andre fiskende. Bestyrelsen er bemyndiget til, når den skønner, at det fornødne fiskeområde er til stede, at udfærdige års-, uge-, weekend- eller dagkort til ikke medlemmer og fastsætte prisen herfor.

§ 5 – Kontingenter.

Kontingenterne fastsættes af bestyrelsen. Betales kontingentet ikke ved opkrævning, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen og eventuelt fiskeri i foreningens fiskevande betragtes som ulovligt fiskeri.

Optagelse på ny kan finde sted mod betaling af nyt kontingent.

§ 6

Intet medlem af foreningen må leje fiskeri inden for foreningens område, eller andre under Danmarks Sportsfiskerforbunds tilsluttede foreningers fiskevande, uden først at have forespurgt hos bestyrelsen, der bemyndiges til at give en sådan tilladelse med det forbehold, at fiskeriet afgives til foreningen eller foreningerne, når denne eller disse kan have interesse i at overtage det.  

§ 7

Bestyrelsen er bemyndiget til at nægte optagelse og udelukke optagne medlemmer. Dog kan sådanne afgørelser appelleres til en ordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres ved en skriftlig afstemning. Bestyrelsens afgørelse kan kun omstødes når 3/4 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer har stemt herfor.

§ 8

I foreningens fiskevand må ikke fiskes i de af loven eller foreningen fastsatte fredningstider og fredningsbælter. Det er enhver person med gyldigt fiskehjemmel + evt. ledsagers pligt at kende og følge foreningens regler og love – f.eks. laksekvoter,  fredningstider og mindstemål for fisk. Foreningen påtager sig intet ansvar, dersom en fiskende person bliver anmeldt for ulovligt fiskeri.

§ 9

Ved foreningens fiskevand og på fisketure skal medlemmerne færdes på diskret og sømmelig måde. Ingen må beskadige hegn, fortrædige kreaturer, vildt og deslige. Medlemmerne skal vise høflig optræden såvel overfor lodsejere som foreningskammerater. Lodsejernes ruser må ikke beskadiges eller berøres.

§ 10 – Udmeldelse.

Udmeldelse af foreningen skal ske til kassereren.

§ 11 – Valg af bestyrelse.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år med 4 medlemmer og i ulige år med 5 medlemmer. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, den ene i lige år og den anden i ulige år. Foreningens formand og kasserer skal være bosat i Jylland. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor samt 1 revisor suppleant. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsessuppleanter for et år af gangen. Ved personvalg på generalforsamlingen gælder almindeligt flertal, det vil sige 50 % af stemmerne + 1 stemme.

I tilfælde, hvor stemmerne står lige, skal formandens stemme være afgørende.

Intet medlem af Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings bestyrelse kan uden generalforsamlingens godkendelse være i bestyrelsen for andre sportsfiskerforeninger inden for samme område.

Bestyrelsens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen.

§ 11 a – Indstillinger.

Æresmedlemmer udnævnes efter indstilling af bestyrelsen.

§ 12 – Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 20. februar. Generalforsamlingenindvarsles senest den 10. februar ved meddelelse på foreningens hjemmeside.  

Bestyrelsen skal dog være berettiget til at ændre tidspunktet for hhv.

1)Afholdelse af generalforsamlingen,

2)samt frist for dato af indsendelse af forslag,

3)samt indvarsling af generalforsamlingen, grundet udefrakommende hændelser, såsom Corona m.v.

Kun medlemsforslag, der er indleveret rettidigt, og forslag fra bestyrelsen, der er optaget på dagsordenen, kan sættes under afstemning. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer, blot den er lovlig indvarslet.

På hver generalforsamling vælges et stemmeudvalg på 3 medlemmer, der varetager udlevering, kontrol og optælling af stemmesedler.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke vælges til stemmeudvalget.

Dirigenten kan sætte stemmeudvalget til at foretage optælling af stemmer ved håndsoprækning.

Vedtægtsændringer skal være selvstændige punkter på dagsordenen.

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, og vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer.

Andre indkomne forslag er vedtaget ved almindelig flertal – det vil sige 50 % af stemmerne + 1 stemme.

Forslag, der er vedtaget, træder i kraft omgående, medmindre andet er vedtaget på generalforsamlingen, og offentliggøres i referatet af generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen stiller forslag til en forretningsorden, der skal godkendes af generalforsamlingen før valg af dirigent.

Ud over den ordinære generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær generalforsamling når som helst. 25 medlemmer kan skriftligt forlange indvarslet til en ekstraordinær generalforsamling, som da indvarsles som ovenfor og inden 14 dage. For at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, skal de nævnte 25 medlemmer give møde, såfremt de ikke over for bestyrelsen har anmeldt lovligt forfald. Er ovennævnte ikke opfyldt, skal dirigenten afvise den ekstraordinære generalforsamling som ikke beslutningsdygtig og ugyldig. Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer fyldt 18 år, der er medlem i indeværende år.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan dog kun være fuldmagts berettiget for to gyldige medlemmer. Fuldmagt er kun gældende med tydelig påskrevet navn, medlems nr. og underskrift.

§13 – Regnskabet.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen. Kassereren fører regnskabet nøjagtigt med angivelse af samtlige indtægter og udgifter.

Kassereren er pligtig til, på forlangende af bestyrelsen eller revisorerne, til enhver tid at redegøre fuldstændigt for regnskabet.

Kun kassereren og de af bestyrelsen bemyndigede kan hæve på foreningens konti.

Bestyrelsen i SSF kan alene ansøge om bevilling fra SSF´s Støtteforening på max. tkr. 100.

Ved ansøgning større end tkr. 100, vil dette skulle medføre simpelt flertal vedtagelse/bevilling fra både SSF´s bestyrelse og
SSF´s Støtteforenings bestyrelse.

(Se i øvrigt SSF´s Støtteforenings vedtægter §6)

§ 14. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§15

Foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel, og hertil kræves ¾ af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning skal de midler, foreningen har modtaget af Esbjerg Kommune tilfalde anden folkeoplysende forening. Foreningens øvrige midler anvendes i så fald til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. Lovene træder straks i kraft.

Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 22. november 1929 og efterfølgende generalforsamlinger til og med generalforsamlingen i marts 2023.

Bestyrelsen for SYDVESTJYDSK SPORTSFISKERFORENING.


Regler vedtaget på forskellige generalforsamlinger i

Sydvestjydsk Sportsfiskerforening:

Generalforsamlingen 2008:  Bestyrelsen for Sydvestjydsk Støtteforening og Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings bestyrelse pålægges, ved et separat punkt på hver generalforsamling, at oplyse generalforsamlingen om Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings Støtteforenings formue. Fremlæggelsen skal mindst indeholde oplysninger om, hvor stort afkast der har været på Støtteforeningens midler i seneste regnskabsår eller mellem to generalforsamlinger, hvor Støtteforeningens midler er investeret og hvor stor formuen er i Støtteforeningen. Regnskabsåret for Støtteforeningen bør følge regnskabsåret for Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.


Fra 2014 indføres Catch and Release på bækørreder i Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings fiskevande i Sneum/Holsted å og Kongeåen.


Generalforsamlingen 2013: Fiskeri, der har økonomisk vinding til baggrund, må ikke finde sted. I foreningens fiskevande må der kun benyttes én fiskestang pr fisker.

Dog tillader medlemskortet, årskortet for Karlsgårde Sø og ”Tillægskortet for Karlsgårde Sø” 3 stænger pr fisker til karpefiskeri i Karlsgårde Sø. Karpekortet alene tillader også tre stænger pr fisker i Karlsgårde Sø.


Generalforsamlingen 2018:

  1. Karlsgårde sø er lukket for alle former for fiskeri i april måned.
  2. Brug af enhver form for motor er forbudt.
  3. Brug af andre former for fiskeredskaber end stang er forbudt.
  4. Der må maksimalt bruges 3 stænger.
  5. Der må kun hjemtages 2 Brasen og 2 Aborre pr. døgn. ALLE andre arter skal genudsættes.
  6. Der må maksimalt bruges 1,5 kg foder pr. døgn.
  7. Ved brug af levende agnfisk, skal disse være fanget i søen. Agnfisk fra andre vandsystemer skal være nedfrosset, brug af agnfisk fra saltvand dog undtaget.
  8. Gyldigt fiskehjemmel skal medbringes(statstegn – fiskekort – medlemskort). For medlemmer af Varde og Grindsted sportsfiskerforeninger skal tillægskort medbringes, for juniorer fra disse foreninger er der dog frit fiskeri ved fremvisning af medlemskort. Børn under 15 år fisker gratis ifølge med en person med gyldig fiskehjemmel. Ved gruppe arrangementer kontakt Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

Generalforsamlingen 2024:

Det er vedtaget at der indføres stop for ormefiskeri i oktober måned.
Det blev ligeledes vedtaget at lave delekvote i Sneum Å vandsystem, med 2/3 dele pr. 16. april og 1/3 pr. 16. juni.
Bestyrelsen fik mandat til at forhandle det i Kongeåen vandsystem fra 2025 sæsonen.


SYDVESTJYDSK SPORTSFISKERFORENINGS BESTYRELSE, MARTS 2024.