Referat af 6 november 2018

Medlemsref. af bestyrelsesmøde 6-11-18

  1. Godkendt referat fra sidste møde.
  2. 525 medlemmer.
  3. Vandpleje og opsyn. Vandpleje: Der er kørt en masse grus i omkring Glejbjerg, der mangler til forår i Nørrebæk og Sneum å. Der mangler et vinterprojekt i Nørrebæk, kommer an på om vi kan køre på marken. Rene har talt med DTU dags dato, og vi får sikkert en bestandsanalyse i Sneum i 2019, og i Kongeåen i 2021. P-pladsen ved Plougstrup Møllevej ligner en svinesti, Jens kontakter lodsejer så vi kan løse problemet. Opsyn: Esben har talt med SydEnergi’s opsynsmand ved Karlsgårde sø, han har fået lovning på en nøgle til bommene, så han kan køre helt til søen, og han får et ID-kort så han kan blive SE kontrollør ved Karlsgårde sø.
  4. Forretningsorden best. Gratiale: Bestyrelsen har besluttet at der ikke skal gives noget.
  5. Lodsejerproblemet ved Sneum Å: Bestyrelsen for bredejerforeningen i Sneum å har besluttet at fortsætte med at leje fiskevandet ud til SSF. Der bliver arbejdet på at tilføje/ændre fiskereglerne, så vi får hjemmel til at ekskludere medlemmer der opfører sig illoyalt overfor foreningen.
  6. Hjemmeside: Kim fremlagde 3 forslag i forhold til rettelser på hjemmesiden, det er besluttet at benytte WordPress som fremtidig editor, det er inkluderet på One.com, som vi i forvejen bruger som host. Kim kontakter nu Anders Gadeberg for at kigge på hvordan vi griber det an med at få flyttet siden over. En gruppe på 5 personer sætter sig sammen en aften/weekend for at flytte det rigtige.
  7. Fiskekort 2019: Priser for 2019 ingen ændringer. Kommisionen til vore kortsalgssteder, stiger til næste år fra 14% til 15%.
  8. Bordet rundt: Jens: Har skrevet til SE og takket nej til bevillingen, og har fået svar at vi er velkomne til at søge igen. Vi skal blive bedre til at deltage i BM!!! Bestyrelsejulefrokost?? Vi nøjes med embedsmandsjulefrokost. Fliser i Klynkebo, lørdag d 1 december, Lars og Rene bestiller fliser og sand. Ole, Jens, Kim kan deltage. Varde kommune overtager i forbindelse med omlægningen af Holme å fra SE. Vi skal være opmærksomme på om det giver betydning i forhold til Y-stykket. Excel-fil med nøgletal over fangster, Sneum å sendes til Rene, og Kongeåen sendes til Simon. Knud spørger til ”den gamle generator”, den er god at have til backup, i den forbindelse skal vi have lavet en vedligeholdelsesplan for vores maskinpark. Der er forslag om at lave en skraldindsamling langs åerne før sæsonstart. Rene laver en handlingsplan!

Mvh.

Knæk og bræk

Jens Lygum