Formandens beretning

Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings

Generalforsamling

Torsdag den. 19 maj 2022.

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle jer velkommen til generalforsamling i Sydvestjydsk Sportsfiskerforening.

En særlig velkomst til foreningens æresmedlemmer Poul Slot, Knud Vedstesen, Tony Siedentopp og Verner Lauridsen.

Hvis der er gæster fra Varde Sportsfisker Forening eller Grindsted Sportsfisker Forening er de selvfølgelig hjertelig velkommen.

Eftersom vi i år prøver at afholde GF i klubhuset, bliver der når vi er færdig med det officielle og som afslutning på aftenen serveret grillpølser og øl/vand. Der står kaffe på bordene under hele GF, hvis de bliver tomme kan i liste ud i køkkenet for at fylde op.

Jeg skal lige spørge om vi kan gennemføre GF på grundlag af fremlagte Forretningsorden, eller er der nogen der ønsker den læst op ?

Ellers går vi i gang !

Jeg ønsker os alle en god og saglig Generalforsamling – velkommen !

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent.

Da Thyge Kristensen ikke kan deltage på dette års GF foreslår bestyrelsen forsamlingen at vi vælger Arne Harder som dirigent.

Er der andre forslag  ?? 

Beretning:

Jeg vil naturligvis berette om 2021, men også lidt på den første Premiere-måned samt lidt hvad der kommer til at ske resten af 2022.

Ud over min beretning vil Lars Hammer-Bek tage sig af en orientering fra Vandplejen.

Esben Bøgh vil komme med lidt tal og oplysninger fra Opsynsafdelingen og lidt fra juniorafdelingen.

Jeg vil i år berette om følgende overskrifter:

 • Medlemssituationen 2021/2022.
 • Fiskeriet 2021
 • Info fra Danmarks Sportsfisker Forbund, DTU, DCV og andre officielle instanser.
 • IHN i Sneum Å Systemet.
 • Bredejer samarbejde.
 • Foreningens aktiviteter 2021 og 2022.
 • Antal af Skarv, Stalling, Bækørred i vores vandløb.
 • Håndtering af fisk der skal genudsættes.
 • Kvoter og regler 2022.
 • Udvalgsberetninger Lars Hammer-Bek og Esben Bøgh
 • Medlem situationen 2021/22.

Måske på grund af Corona situationen har foreningen oplevet en medlemstilgang igen i 2021. Ved årsskiftet 20/21 havde SSF i alt 618 medlemmer, fordelt på 34 junior medlemmer, 35 ungdoms medlemmer og 549 senior medlemmer, ved årsskiftet 21/22 var der registreret 671 medlemmer, fordelt på 32 junior medlemmer, 44 ungdoms medlemmer og 595 senior medlemmer. Altså en tilgang på 53 i 2021.

Den 4 maj hvor jeg lavede dette notat var der registreret 579 medlemmer, altså en tilbagegang på 92 medlemmer siden 2021 L Jeg er bange for at den hurtige opfiskning af kvoten i Kongeåen og de manglende fangster i Sneum Å har gjort sit til at nogen ikke lige får betalt deres kontingent.

 • Fiskeriet 2021 og den første måned i 2022.

Kongeåen leverede en helt forrygende ”premiere”, så forrygende at den store laksekvote var opfisket allerede efter to dage, den 17 april kunne vi på FB og hjemmeside meddele at der ikke var flere laks at tage med hjem til fryseren. Fisk var der stadig mange af, det betød at en del lystfiskere stadig tog afsted til åen bare for at få ”lidt rusk i kæppen”. Som ansvarlig forening opfordrede vi vores medlemmer om at søge mod Sneum/Holsted Å for at beskytte laksen i Kongeåen, der var jo ingen grund til at fiske på en sårbar nystegen blank-laks som vi skal passe godt på. Opfordringen blev taget godt imod og fiskefolket fandt vej til Sneum Å i stedet for, lidt ærgerligt at Sneum Å ikke helt var kommet op i de høje omdrejninger, der var langt mellem fiskene selvom der var mange lystfiskere.

Da Sneum Å endelig begyndte at fiske godt modtog vi så den kedelige besked fra myndighederne at Sneum Å Systemet var blevet inficeret med IHN. Ikke at vi ikke måtte fiske i åen, vi skulle bare huske at desinficere alt grej og tøj der havde været i berøring med å-vandet, det værste var at alle som ikke boede i ”den røde zone” ikke måtte hjemtage fisk fra åen. De fleste af foreningens medlemmer og døgnkortløsere har adresse længere væk fra fiskevandet og dermed var der ikke den store lyst til at tage til åen når der ikke kunne hjemtages evt. fangede laks.

Det gav to måneder hvor der ikke blev fisket specielt meget i vores to vandsystemet, til gængæld fik Sneum Å godt med ro og det i det tidsrum hvor rigtig mange fisk trækker op i åerne på deres jagt efter en mage. Alting har en ende også de restriktioner der ikke tillader hjemtagelse af laks ud fra ”den røde zone”, pludselig var der igen biler på p-pladserne og masser af lystfiskere ved åerne. Laksetælleren for Sneum Å Systemet gik hurtigt mod ”laksestop” og det både på den store og den lille kvote. Hver eneste dag i de efterfølgende to måneder blev der hjemtaget laks og rigtig mange stor og flotte laks blev genudsat.

Selvom man trækker to måneder ud af ligningen, hvor der praktisktalt ikke blev fisket, har 2021 sæsonen været en helt igennem fantastisk sæson.

I Sneum Å Systemet er der fanget følgende: Laks i alt 432 – Hjemtaget laks 121 – genudsatte laks 311 –  havørred i alt 284 – hjemtaget havørred 135 – genudsat havørred 149 – ud over det er der fanget bækørred, regnbueørred, pukkellaks og gedde.

I Konge Å Systemet er der fanget følgende: Laks i alt 146 – Hjemtaget laks 42 – genudsatte laks 104 –  havørred i alt 153 – hjemtaget havørred 67 – genudsat havørred 86 – ud over det er der fanget bækørred, regnbueørred, stalling og gedde.

Det ser virkeligt ud til at specielt Sneum Å er ved at blive berømt også uden for nærområdet (Syd-Vestjylland), jeg har mødt rigtig mange nye ansigter og mange af dem kommer langvejs fra. Fantastisk at Sneum Å er ved at komme på listen over store laksevandløb i Danmark. Jeg har i mange år påstået og sagt at Sneum Å har Danmarks største opgang af laks når man regner det ud pr. m3 vand.

 • Premieren 2022.

Endelig kunne vi igen invitere til inviterer til ”Premiere-hygge” ved Kongeåen, vi fra bestyrelsen i SSF stod kl. 12 klar med grillpølser og drikkevare til alle fremmødte. Premieredagen er også en lille indikation på hvad der måske kan forventes af den kommende sæson.

I løbet af formiddagen kom der enkelte meldinger om fangster fra Kongeåen, men ingen fra Sneum Å! Da folk begyndte at indfinde sig på Premiere-pladsen kom der godt med laks ind til vejning og fotografering fra Kongeåen, men ingen fra Sneum Å! Da sidste indrapportering var kommet ind kl. 24.00 var der hjemtaget 14 laks fra Kongeåen, men ingen fra Sneum Å!

På anden dagen den 17 april lukkede den store kvote i Kongeåen, kvoten er på 25 store laks men var sat til 19 på SSF´s fiskevand for at tilgodese 2 laks til Vejen og Omegns Sportsfisker Forening samt at gemme to laks til SSF´s fiskekonkurrence første weekend i september og så er der den laks der ryger i svinget fordi der skal meldes stop ved 24 laks.

Nu får i lige tal på de laks der er fanget i Kongeåen den første uges tid:

Som i 2021 blev alle laks fanget opstrøms Gredstedbro og de fleste mellem Foldingbro og Hjortlund, i området omkring fra Foldingbro til Villebøl er der fra den 16 til 24 april fanget hjemtaget elle genudsat 12 laks mellem 80 cm. og 104 cm. Mellem Villebøl og Gredstedbro blev der i samme periode fanget hjemtaget eller genudsat 12 laks mellem 80 cm. og 100 cm.

Sneum Å skal også nævnes selvom der ikke er blevet fanget det store, til nu (pr. den 4 maj) er der hjemtaget 3 laks og genudsat to laks.

Hvad grunden er til de manglende laks i Sneum Å er ikke nemt at finde svar på, jeg har ledt efter dem højt oppe i systemet (fandt dem ikke) og vi har haft tanker om sæler i åens udløb i Vadehavet. Lars Hammer-Bek har flere gange været ved slusen, hvor han har observeret masser af fisk svømmende rundt på ydersiden af sluseporten og ingen sæl!!

 • Info fra Forbundet, DTU, DCV og andre officielle instanser.

Danmarks Sportsfisker Forbund som vi heldigvis er en del af oplever endelig en lille stigning i medlemstilgangen, ny formand som gør det godt ind i det politiske system på landsplan, de fleste af foreningerne i DSF har haft medlemstilgang (SSF med 53) og en ny plan til at få flere foreninger og ikke mindst enkeltpersoner til at melde sig ind i DSF har nok gjort stigningen af medlemmer.

Dansk Center for Vildlaks (DCV) som har afdelinger i Randers og i Skjern/Borris har fået økonomiske vanskeligheder de sidste par år, Corona var første modspiller på banen, med de restriktioner der opstod, gjorde at de sandart og aborre som blev lavet på de to afdelinger ikke blev afsat til restauranter i ind og udland og dermed ingen indtægter på dem. I 2021 kom næste modspiller så ind fra venstre, IHN blev opdaget i flere vandsystemer i Danmark og det gjorde at der ikke måtte modtages moderfisk fra og udsætte yngel og 1år´s fisk mellem de berørte vandløb.

DCV har på bedste vis og på den korte bane prøvet at skaffe penge nok til overlevelse og måske også overlevelse af den Danske Vildlaks.

Flere vandløbs sammenslutninger har haft hatte til at gå rundt for at tilkøbe flere laks til udsætning og dermed et akut tilskud til DCV. For vores vedkommende har Kongeåen modtaget deres laks fra Ribe Å (begge åer uden IHN) og de er blevet udsat i efteråret 2021, Sneum Å modtager fra Varde Å (begge åer med IHN) og i stedet for 35.000 stk. ½ års fisk har vi i 2022 udsat 20.000 stk. 1 års laks.

DCV´s direktør Gert Holdensgaard er i dialog med politikkerne på Christiansborg med henblik på at øge andelen af offentlige midler.

Det bør og skal være en Stats opgave at finde penge til den fortsatte forpligtelse for laksens overlevelse i Danmark, en laks som gennem er EU er blevet en Rød-listet og dermed en udrydnings-truet art.

 • IHN i Sneum Å:

Som en fortsættelse af det jeg allerede af flere omgange har nævnt ang. IHN vil jeg oplyse at i december 2021 blev der via Fødevarestyrelsen oplyst at Danmark ønskede at ophæve landets status som IHN-fri, dette efter ønske fra Dansk Aquakultur, Danske Ørredsøer og Danmarks Sportsfisker Forbund.

Det betyder så at vi igen kan flytte fisk og vi lystfiskere kan fiske i åer og søer uden restriktioner som desinficering af tøj og grej.

De tre dambrug i Holsted Å som var inficeret (Præstkær, Hulkær og Gørklint) er alle ved at være tømt for fisk. Gørklint vil i løbet af 2022 være helt væk fra landkortet, spærringen bliver fjernet og åen får nyt forløb med masser af nye stryg. Præstkær og Hulkær er endnu uvis om de evt. starter op igen.

 • Samarbejdet med bredejerforeningerne.

Vi har stadig et super godt samarbejde med alle vores lodsejerforeninger, der er så vidt vides ikke nogen der har planer om at sælge jord eller tilbyde andre fiskeretten.

Dog skal der nævnes at SSF pr. 31 oktober har opsagt fiskeretten hos lodsejer Niels Johnny Vejrup i Hjortlund, Niels Johnny Vejrup har det meste af fiskeretten fra nedtrøms Hjortlund Kirke til grøftudløb lidt opstrøms den gamle Tørrestation i Gredstedbro/Brokær et stræk på ca. 2,5 km. Grunden til opsigelsen er at Niels Johnny som står uden for Lodsejerforeningen K2, ikke vil leje ud til samme pris som de omkringliggende lodsejere, han modtager næsten det dobbelte i bredleje som hans naboer og det gør naboerne undrende i forhold til at hans fiskevand er mere værd en deres. Vi føler os også ”røvrendt” i hans navigering af mere eller mindre sande aftaler/oplysninger med os. Desværre er dette en nødvendighed, der er stadig mulighed for at fiske på strækket, det skal bare foregå fra modsatte bred. I vil senere få oplyst hvor vi ikke har fiskeretten mere.

Fra sæsonen 2023 kan og vil SSF ikke tage ansvar for hvis nogen fisker på det før nævnte stræk.

 • Foreningens aktiviteter 2021 og 2022.

Onsdagsholdet under ledelse af Poul Slot og Erik Larsen er stadig at finde i klubhuset, Randersvej 47 fra kl. 13.00. Der er super meget hygge og samvær i de par timer det tager at ordne verdenssituationen.

Fiskekonkurrencen vender efter tre år tilbage, igen i år er det boldbanen ved siden af Jedsted Mejeri der bliver hjemsted for konkurrence og hygge. I år har vi booket det nye Å-hus og det forventer vi os rigtig meget af, desværre må der ifølge Brandmyndighederne kun opholde sig 50 personer i huset, derfor er ”konkurrence-udvalget” sat på opgaven i at ændre lidt på

”set-uppet” Vi betaler en meget fordelsagtig pris i forhold til leje af Å-huset, men hvis vi også skal leje et stort ”Festtelt” med borde og stole er vi der hvor vi ikke kan have et overskud på arrangementet, hvis vi ikke kan have bare et lille overskud er det et for stort arbejde for dem der står for dette.

Jeg har stor tro på at Holger og co. Får styr på det i løbet af kort tid.

Fiskekonkurrencen 2022 afholdes den første weekend i september (2-4 september).

 • Antal af Skarv, Stalling, Bækørred i vores vandløb.

Skarv og sæl er et tilbagevendende problem/debatemne alle steder og alle år, også i år har det været oppe på både nationale og lokale fora. I år har vi qua de få fangede laks i Sneum Å igen vendt os mod skarv og sæl. Umiddelbart se det ikke ud til at der kommer flere ynglende par i Danmark, den ligger nogenlunde fast på 32 – 35.000 par, mens fugle der er på rest eller endda overvintre i Danmark er stærkt stigende, nogen mener der på de mildeste vintre kan være op mod 3 – 400.000 fugle og det er ikke godt for vores små fisk som nemt kan blive støvsuget fra vores vandløb.

Hvis vi med vores tonede SSF briller er vi heldigvis ikke så hårdt ramt som fx de tre store lakseåer, Stor Å, Skjern Å og Varde Å som alle har kæmpe store kolonier i deres nærhed.

Vi håber der kan laves en international og landsdækkende plan på hvordan vi kan holde mængden på skarv ned på et for alle tåleligt niveau.

Stalling og bækørredhar gennem flere år været i positiv fremgang til glæde for os der ønsker og elsker en stor diversitet af fisk i vores vandløb, i Kongeåen ser det desværre ud til at den positive fremgang er vendt lidt i negativ retning, ikke at vi med tydelighed kan se det ud fra fangster. Vi håber på en go maj og juni måned med masser af gode aftener som kan bruges på tørfluestangen i de øvre dele af Kongeåen og det forhåbentlig kan give os et positivt svar.

Sneum Å har ikke nogen bestand af stalling men ud fra fangster de sidste år og ikke mindst i år er der indrapporteret fangster af bækørred fra åen, måske det er fordi de andre år er forsvundet i mængden af laks på rapporterne. Lad os håbe bækørreden er på vej op i Sneum Å.

 • Håndtering af fisk der skal genudsættes samt skånsomt fiskeri.

Til stadighed bliver der lagt billeder ind på fangstrapporterne af fisk der skal genudsættes!!!! Det er altså ikke OK at tage et billede af en fisk liggende på græs eller jord og måske endda langt fra åens vand, eller et billede af en skrøbelig bækørred på 25-35 cm. liggende i hånden på fangeren!! Hvis der skal tages et billede så tag det mens fisken er i vandet om det så er i nettet eller holdes i halen lige inden den svømmer til friheden igen. Et billede af en stor laks eller havørred kan også tages mens det meget kortvarigt løftes fri af vandet inden den igen hurtigt sættes ned i vandet igen, gør kun det hvis der er en medfisker der tager billedet.

Et andet issue er, hvorfor måle længden af en fisk der skal genudsættes???? Det er unødig spild af tid på en fisk der skal genudsættes, gæt dig til længden, det betyder intet om fisken er 80 eller 90 cm.  

 • Kvoter og regler 2022.

Kvoterne i vores vandløb er for Sneum Å og Kongeåen uændret i forhold til de seneste år, Kongeåen er 25 laks over 73 cm og 25 laks til og med 73 cm. Der er afsat 2 laks til Vejen SF og 2 laks til fiskekonkurrencen og så skal der meldes laksestop når der er fanget 23 laks.

Sneum Å har også samme kvote som tidligere altså 60 laks over 73 cm. og 65 laks op til og med 73 cm. Der er også afsat laks til konkurrencen.

Der er ikke andre regler der er ændret end at store laks nu er over 73 cm. i stedet for 75 cm.

 • Udvalgsberetninger.

Lars Hammer-Bek med vandplejen og Esben med opsyn og måske junior.

 • Afslutning. (efter alt andet)

Holme Kanal er lukket, mindre vand gennem Karlsgårde Sø

Husk ingen parkering på marker og markveje.

Lad mig afslutte disse beretninger med at rette en stor tak til alle, der har medvirket til foreningens virke i det forløbne år.

Tak til embedsmændene i kommunen for et godt samarbejde.

Tak til Danmarks Sportsfiskerforbund for et godt samarbejde samt god rådgivning.

Tak til DTU Aqua og til Fiskerikontrollen.

Tak til vores mange sponsorerer, som støtter os økonomisk, ikke mindst en meget stor tak til OutdoorExperten og Esbjerg Fiskernes Indkøb som ikke bare støtter os økonomisk men også er vores informationskontor. Som informationskontor kan det ikke undgå at der også skal bruges arbejdstid på at vejlede foreningens medlemmer eller gæster.

Tak til bestyrelserne i vores 5 bredejerforeninger for et godt samarbejde.

Tak til alle vores andre samarbejdspartnere.

En særlig stor tak til alle foreningens interne embedsfolk og dem der ellers hjælper til. Omkring 40 medlemmer, der gør et stort og vigtigt arbejde i foreningens dagligdag. Tak for jeres store arbejde i og for foreningen.

Sidst, men ikke mindst en tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for et godt stykke arbejde i 2021. 

Til allersidst en tak til forsamlingen, fordi I mødte op her i aften.

Velbekomme der er vist klar ved grillerne.